ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

1. Η Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «FREZYDERM ΑΒΕΕ», η οποία εδρεύει στην Αθήνα, επί της οδού Μενάνδρου 75, με ΑΦΜ: 094459889, ΔΟΥ: ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ, και εκπροσωπείται νόμιμα στο παρόν από τον κύριο Ιωάννη Αναστασίου, σε συνεργασία με την εταιρεία Υπηρεσιών Διαδικτύου "ΜΟΥΜΟΥΡΗΣ ΣΠΥΡ. ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ", η οποία εδρεύει στην Κηφισιά, επί της οδού Πόντου αρ.14, με Α.Φ.Μ 061403503, Δ.Ο.Υ. ΚΗΦΙΣΙΑΣ και εκπροσωπείται νόμιμα από τον κ. Γρηγόρη Μουμούρη, (εφεξής «Διοργανώτριες Εταιρείες») διοργανώνουν τον διαγωνισμό FREZYDERMSummerContest (εφεξής «Διαγωνισμός»), στον οποίο οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμμετάσχουν μέσω της συμπλήρωσης σχετικής φόρμας ηλεκτρονικά, προκειμένου να κερδίσουν τα δώρα που περιγράφονται στο Παράρτημα Α - Δώρα Νικητών.

2. Δικαίωμα συμμετοχής στο Διαγωνισμό έχει κάθε χρήστης του facebook που είναι μόνιμος κάτοικος Ελλάδος, έχει συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας του κατά την ημέρα υποβολής των στοιχείων συμμετοχής του (ήτοι γεννηθέντες το αργότερο μέχρι και την 22/07/1999 και έχει πλήρη δικαιοπρακτική ικανότητα, με την επιφύλαξη και των υπολοίπων όρων του Παρόντος. Οι συμμετοχές όσων τυχόν συμμετείχαν και δεν είχαν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους κατά τον κρίσιμο χρόνο θεωρούνται αυτοδικαίως άκυρες και αποσύρονται ως τέτοιες, ακόμη και κατά το χρόνο που θα κληθούν να επιδείξουν τα στοιχεία και έγγραφα ταυτοποίησης της ηλικίας τους για την παραλαβή των δώρων τους, εφόσον έχουν αναδειχθεί νικητές (σ' αυτήν την περίπτωση καλούνται οι επιλαχόντες).

3. Από το Διαγωνισμό αποκλείονται όσοι εμπίπτουν στις ακόλουθες περιπτώσεις: (α) Όσοι δεν έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους, (β) οι εργαζόμενοι του Διοργανωτή «FREZYDERM ABEE» και της ανωτέρω διαφημιστικής εταιρίας, «ΜΟΥΜΟΥΡΗΣ ΣΠΥΡ. ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ», με την τεχνική συνδρομή της οποίας θα διεξαχθεί ο παρών Διαγωνισμός, (β) οι συγγενείς αυτών μέχρι και δεύτερου βαθμού εξ’ αίματος ή εξ’ αγχιστείας και οι σύζυγοι αυτών καθώς και (γ) όσοι στερούνται πλήρους δικαιοπρακτικής ικανότητας. Οποιαδήποτε συμμετοχή των ανωτέρω προσώπων στο Διαγωνισμό κατά παράβαση του παρόντος όρου, θεωρείται αυτοδικαίως άκυρη και τυχόν δώρα που παραδόθηκαν επιστρέφονται

4. Ως διάρκεια διεξαγωγής του Διαγωνισμού ορίζεται το χρονικό διάστημα από τις 1/6/2017, ώρα 13:30 π.μ. (στο εξής η «Έναρξη του Διαγωνισμού»), έως και τις 18/6/2017, ώρα 23:59:59 (στο εξής η «Λήξη του Διαγωνισμού»). Έγκυρες θεωρούνται οι συμμετοχές που υποβάλλονται εντός των χρονικών ορίων του Διαγωνισμού (δηλ. από τις 1/6/2017, ώρα 13:30 π.μ. έως και τις 18/6/2017, ώρα 23:59:59).

5. Για να συμμετέχει κάποιος στο διαγωνισμό πρέπει να εισέλθει στο link zoumetixaratouiliou.frezyderm.com. Εν συνεχεία κάθε συμμετέχων ενημερώνεται για το δώρο του Διαγωνισμού, και κατόπιν καλείται να απαντήσει σε οκτώ (8) ερωτήσεις. Αφού ολοκληρώσει τη διαδικασία και πατήσει (κάνοντας κλικ) στο πεδίο «ΔΕΣ ΤΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ», μπορεί να ενημερωθεί για την ορθότητα των απαντήσεών του. Στη συνέχεια, μπορεί να περάσει στο επόμενο στάδιο πατώντας στο πεδίο «Πάρε μέρος στον διαγωνισμό» κατά το οποίο πρέπει να συμπληρώσει τη φόρμα που θα εμφανίζεται με τα ακόλουθα προσωπικά του στοιχεία, δηλαδή το όνομα, την ηλεκτρονική του διεύθυνση και ένα τηλέφωνο επικοινωνίας. Εν συνεχεία, θα πρέπει να επιλέξουν το πεδίο «Αποδέχομαι τους όρους συμμετοχής», θέτοντας ένα τικ (√) στο κουτί επιλογής δίπλα από την συγκεκριμένη φράση, αποδεχόμενος έτσι όλους ανεξαιρέτως τους όρους του παρόντος διαγωνισμού χωρίς ουδεμία επιφύλαξη. Η αποδοχή των όρων συμμετοχής, δια του προαναφερόμενου τρόπου, είναι απαραίτητη προϋπόθεση για να συμμετάσχει καθένας στο διαγωνισμό και να δικαιούται να λάβει μέρος στην κλήρωση.

6. Μετά τη λήξη του Διαγωνισμού θα διενεργηθεί μία μόνο κλήρωση κατά την ακόλουθη ημερομηνία, ήτοι την Δευτέρα 19/6 και ώρα 12:00 μμ. παρουσία του κάτωθι αναφερόμενου Συμβολαιογράφου, η παρουσία του οποίου θα διασφαλίζει και το αδιάβλητο της διαδικασίας Οι νικητές του Διαγωνισμού θα ανακηρυχθούν με τη διαδικασία της κλήρωσης, η οποία θα διεξαχθεί στα γραφεία της διοργανώτριας εταιρίας με την επωνυμία «FREZYDERM ABEE», στην Αθήνα, οδός Μενάνδρου αρ. 75. Στην κλήρωση θα λάβουν μέρος, όσοι έχουν συμμετέχει από την έναρξη του Διαγωνισμού μέχρι και την ορισθείσα ως άνω λήξη του, ήτοι μέχρι τις 23:59:59 μ.μ. της 18ης Ιουνίου 2017. Μετά την πάροδο της ημερομηνίας αυτής καμία συμμετοχή και για κανέναν λόγο δεν γίνεται δεκτή, Στην κλήρωση που θα πραγματοποιηθεί θα αναδειχθούν δεκαπέντε (15) νικητές καθώς και δεκαπέντε (15) επιλαχόντες νικητές. Κάθε Συμμετέχων θα μπορεί να κερδίσει δώρο διά της κληρώσεως μία (1) μόνο φορά. Αν για οποιοδήποτε λόγο είναι αδύνατη η διεξαγωγή της προαναφερθείσας κλήρωσης κατά την προαναφερόμενη ημέρα και ώρα ο Διοργανωτής διατηρεί το δικαίωμα να αλλάξει την ημέρα και την ώρα αυτών με ανακοίνωσή του στην ως άνω αναφερόμενη σελίδα του Διοργανωτή, στον ιστότοπο Facebook ή με άλλον επικοινωνιακά πρόσφορο τρόπο.

7. Τα Δώρα είναι προσωπικά και δεν ανταλλάσσονται ούτε δύναται να ζητηθεί η αντικατάστασή τους με άλλα ή η εξαργύρωσή τους σε χρήμα σε οποιαδήποτε τιμή. Οι νικητές θα παραλάβουν τα δώρα τους με υπηρεσία Courier χωρίς να επιβαρυνθούν με κάποια χρέωση, επίσης δεν έχουν το δικαίωμα να ορίσουν υποκατάστατο πρόσωπο για τη λήψη τους. Κατ’ εξαίρεση των ανωτέρω, οι νικητές δύνανται σε περίπτωση σοβαρού κωλύματος να εξουσιοδοτήσουν νομίμως άλλο πρόσωπο για την παραλαβή του Δώρου του με σχετική έγγραφη εξουσιοδότηση, νομίμως θεωρημένη. Ο Διοργανωτής διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει μονομερώς τα Δώρα καθώς και τον αριθμό αυτών με αντίστοιχη τροποποίηση και του αριθμού των τελικών νικητών. Οι τροποποιήσεις θα δεσμεύουν τους συμμετέχοντες. Κάθε τροποποίηση θα κατατίθεται στον συμβολαιογράφο στον οποίo έχουν κατατεθεί και οι παρόντες αναλυτικοί όροι θα αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των παρόντων όρων. Ως ημερομηνία ισχύος της ανάκλησης - τροποποίησης θα θεωρείται η ημερομηνία της σχετικής κατάθεσης στον συμβολαιογράφο. Οι τροποποιήσεις αυτές θα δημοσιεύονται παράλληλα στην ως άνω αναφερόμενη σελίδα του Διοργανωτή, στον ιστότοπο Facebook ή με άλλον επικοινωνιακά πρόσφορο τρόπο, για την καλύτερη ενημέρωση των συμμετεχόντων, χωρίς όμως να κρίνεται απαραίτητη η δημοσίευση αυτή.

8. Κατά τη διάρκεια της ανάδειξης του νικητή, έγκυρες θα θεωρηθούν οι συμμετοχές, που θα περιλαμβάνουν συμπληρωμένα ορθά τα πεδία που ορίζονται ως υποχρεωτικά στην ηλεκτρονική φόρμα του Διαγωνισμού. Κάθε συμμετέχων έχει δικαίωμα να συμμετάσχει με το ίδιο email μόνο μία φορά δηλώνοντας τα στοιχεία που του ζητούνται.

9. Οι Διοργανώτριες Εταιρείες διατηρούν ανά πάσα στιγμή το δικαίωμα να θεωρήσουν ως άκυρη τη συμμετοχή οποιουδήποτε συμμετέχοντα, εφόσον υπάρχουν αποδείξεις ή σαφείς ενδείξεις ότι χρησιμοποίησε αθέμιτες ενέργειες, με σκοπό τη συμμετοχή του στην κλήρωση ή την ανάδειξή του στους νικητές. Ρητά δε οι συμμετέχοντες παραιτούνται από κάθε δικαστική ή εξώδικη ενέργεια κατά των Διοργανωτριών εταιρειών, σε περίπτωση που οι τελευταίες κρίνουν ότι πρέπει να ακυρωθεί η συμμετοχή κάποιου από τον διαγωνισμό για τους λόγους που αναφέρονται στους παρόντες όρους

10. Η ανακοίνωση των ονομάτων των νικητών θα πραγματοποιηθεί εντός δύο (2) εργάσιμων ημερών από την κλήρωση και ανάδειξη τους στην ιστοσελίδα του διαγωνισμού zoumetixaratouiliou.frezyderm.com ή/και στην κεντρική ιστοσελίδα της εταιρείας frezyderm.com ή/και στη σελίδα του Facebook ( https://www.facebook.com/frezyderm ). Οι νικητές θα ειδοποιηθούν με e-mail (στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που έχουν δηλώσει κατά την υποβολή της συμμετοχής τους) από τη Διοργανώτρια Εταιρεία- FREZYDERM και θα ενημερωθούν για τον τρόπο και τον χρόνο παραλαβής των δώρων τους. Σε περίπτωση που κάποιος νικητής δεν απαντήσει εντός 5 εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία ειδοποίησής του, η συμμετοχή του αυτομάτως θεωρείται άκυρη και το σχετικό Δώρο θα κατακυρώνεται στον 1ο, κατά τη σειρά ανάδειξής του από τη σχετική κλήρωση, επιλαχόντα στη θέση του εν λόγω νικητή. Ομοίως σε περίπτωση μη απαντήσεως και ανταπόκρισης του πρώτου επιλαχόντα, το σχετικό Δώρο θα κατακυρώνεται στον 2ο επιλαχόντα, μετά στον 3ο και ούτω καθεξής μέχρι εξαντλήσεως των επιλαχόντων. Εάν δεν εμφανιστεί κανείς τότε η Διοργανώτρια Εταιρεία- FREZYDERM απαλλάσσεται από κάθε υποχρέωση απέναντι στο συγκεκριμένο νικητή και τους επιλαχόντες. Γίνεται δεκτό ότι με την συμμετοχή του στο διαγωνισμό ο κάθε συμμετέχων δίδει τη συναίνεσή του για την ανωτέρω ειδοποίηση και επεξεργασία των στοιχείων τους.

11. Η Διοργανώτρια Εταιρεία - FREZYDERM διατηρεί το δικαίωμα οποτεδήποτε να μεταβάλλει μονομερώς και χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση τους όρους συμμετοχής του διαγωνισμού, να συντομεύει ή να παρατείνει τη διάρκειά του ή ακόμη και να τον ακυρώσει, χωρίς να υποχρεούται να ενημερώσει τους συμμετέχοντες. Όλοι οι ενδιαφερόμενοι μπορούν ανά πάσα στιγμή να ενημερώνονται για τους ισχύοντες όρους χρήσης μέσα από την παρούσα ιστοσελίδα. Σε περίπτωση που ορισθούν άλλοι ειδικοί όροι από τη Διοργανώτρια Εταιρεία στην ιστοσελίδα του διαγωνισμού zoumetixaratouiliou.frezyderm.com ή στην κεντρική ιστοσελίδα της εταιρείας frezyderm.com ή στη σελίδα του Facebook ( https://www.facebook.com/frezyderm ), αυτοί θα υπερισχύουν των παρόντων. Παράλληλα δε η Διοργανώτρια Εταιρεία - FREZYDERM έχει το δικαίωμα οποτεδήποτε κρίνει σκόπιμο να αλλάξει τα είδη των δώρων που δικαιούνται οι νικητές του διαγωνισμού, τροποποιώντας το Παράρτημα Α – Δώρα του παρόντος.

12. Η συμμετοχή στο Διαγωνισμό συνιστά ρητή και ανεπιφύλακτη συναίνεση και αποδοχή όλων ανεξαιρέτως των όρων του διαγωνισμού εκ μέρους του συμμετέχοντος.

13. Απαγορεύεται ρητά σε οποιονδήποτε χρήστη (συμμετέχοντα ή μη) να χρησιμοποιήσει ή/και επεξεργαστεί το υλικό της παρούσας ιστοσελίδας (κείμενα/εικόνες/video) και οτιδήποτε άλλο άπτεται της πνευματικής ιδιοκτησίας, χωρίς έγγραφη άδεια από τη Διοργανώτρια Εταιρεία - FREZYDERM. Οι συμμετέχοντες δεν έχουν ούτε αποκτούν κανένα απολύτως δικαίωμα πάνω στα σήματα, ονόματα, ενδείξεις, εμβλήματα και λοιπά διακριτικά της Διοργανώτριας Εταιρείας ή/και της "ΜΟΥΜΟΥΡΗΣ ΣΠΥΡ. ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ".

14. Η συμμετοχή στο Διαγωνισμό συνεπάγεται τη ρητή και ανεπιφύλακτη συναίνεση του συμμετέχοντα για καταχώρηση των υποβληθέντων δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα (ονοματεπώνυμο, περιοχή κατοικίας, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου), σε αρχείο που θα τηρείται από την εταιρεία FREZYDERM για το σκοπό της παρούσας προωθητικής ενέργειας, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.2472/1997 όπως ισχύει, αλλά και όπως επιτάσσει η Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, καθώς και για άλλους προωθητικούς σκοπούς, δηλαδή για ενέργειες Marketing (βλ. ενδεικτικά προώθηση ενημερωτικών δελτίων - newsletter). Τα προσωπικά δεδομένα των συμμετεχόντων θα διατηρηθούν σε αρχείο και θα επεξεργάζονται αποκλειστικά και μόνο από τη FREZYDERM και μόνο για το σκοπούς αυτούς, ήτοι για προωθητικές ενέργειες και την υποστήριξη των απαραίτητων σχετικών δραστηριοτήτων. Με τη συμμετοχή στο Διαγωνισμό, οι συμμετέχοντες παρέχουν τη συγκατάθεσή τους για τη λήψη ενημέρωσης σχετικά με νέες προωθητικές ενέργειες μέσω e-mail (newsletter) από την υποστηρίκτρια των Διοργανωτριών εταιρεία, στα προσωπικά στοιχεία, τα οποία έχουν υποβάλλει κατά τη συμμετοχή τους, μετά και την εκ μέρους τους επιβεβαίωση της καταχώρισης του email τους. Σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή ο κάθε συμμετέχων διατηρεί το δικαίωμα πρόσβασης στα προσωπικά δεδομένα του και ενημέρωσης, ή και αντίρρησης στην περαιτέρω επεξεργασία των στοιχείων του βάσει του άρθρου 13 του Ν. 2472/97 ή και στην περαιτέρω αποστολή ενημερωτικών δελτίων - newsletter, κατόπιν γραπτού αιτήματος του που θα απευθύνει στην ως άνω εταιρεία στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@frezyderm.gr. Διευκρινίζεται βέβαια ότι σε κάθε αποστολή ενημερωτικών δελτίων – newsletter θα υπάρχει σχετικό link διαγραφής από τη λίστα του newsletter.

15. Η συμμετοχή στο Πρόγραμμα προϋποθέτει πρόσβαση των ενδιαφερομένων στο διαδίκτυο με δικά τους τεχνικά μέσα. Ο Διοργανωτής δεν αναλαμβάνει καμία υποχρέωση αναφορικά με την εξασφάλιση, την υποβοήθηση της πρόσβασης σε χώρους διαδικτύου ή την παροχή διευκολύνσεων σε κάθε ενδιαφερόμενο. Η πρόσβαση στο δικτυακό τόπο της προωθητικής ενέργειας επιτρέπεται μόνο υπό τους όρους λειτουργίας του οικείου διακομιστή (server) και τις τεχνικές και λοιπές προϋποθέσεις και προδιαγραφές του διαγωνισμού. Περαιτέρω, η εταιρία δεν ευθύνεται για οιαδήποτε επιβάρυνση των συμμετεχόντων-χρηστών εκ των άνω αιτιών, οι οποίες εμπίπτουν στο πεδίο ελέγχου και ευθύνης του χρήστη. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι η Διοργανώτρια εταιρεία σε καμία περίπτωση δεν ευθύνεται για το ότι ο δικτυακός τόπος και οι υποσέλιδές του θα είναι ελεύθερα από ιούς, ή οποιοδήποτε άλλο στοιχείο με βλαπτικές δυνατότητες για το λειτουργικό σύστημα του προσωπικού υπολογιστή του χρήστη. Ο κάθε συμμετέχων έχει την αποκλειστική ευθύνη να διασφαλίσει με τη χρήση αντιικού λογισμικού την μη προσβολή και προστασία του προσωπικού υπολογιστή του και των αρχείων του από ιούς ή καταστροφικά προγράμματα – εφαρμογές καθώς και την ενδεχόμενη καταπολέμηση κάθε ανιχνευμένου ιού.

16. Οι συμμετέχοντες στην προωθητική ενέργεια παρέχουν τη συγκατάθεση τους και εξουσιοδότηση στη Διοργανώτρια για την προβολή του Προγράμματος ή/και των αποτελεσμάτων του μέσω ραδιοφώνου, τηλεόρασης, κινηματογράφου καθώς και μέσω του έντυπου και ηλεκτρονικού τύπου ή και του INTERNET. Έτσι, ο Διοργανωτής επιφυλάσσει για τον εαυτό του το δικαίωμα να χρησιμοποιήσει και δημοσιεύσει για διαφημιστικούς σκοπούς τον κατάλογο των νικητών, φωτογραφίες, φιλμ και βίντεο που τυχόν ληφθούν κατά την παράδοση των δώρων και ενδεχομένως να χρησιμοποιήσει οποιοδήποτε άλλο ειδησεογραφικό στοιχείο σχετικό με το παρόν Πρόγραμμα για διαφημιστικούς σκοπούς, η δε συμμετοχή στο Πρόγραμμα παρέχει αυτομάτως και την προς τούτο συναίνεση και εκχώρηση των αναγκαίων πνευματικών δικαιωμάτων χωρίς περαιτέρω υποχρέωση του Διοργανωτή, για πρόσθετη ενημέρωση των συμμετεχόντων ή καταβολή τυχόν αμοιβής ή αποζημίωσης.

17. Η συμμετοχή στον διαγωνισμό προϋποθέτει ανεπιφύλακτη αποδοχή των όρων συμμετοχής και συνεπάγεται τη συνακόλουθη παραίτηση από κάθε σχετική αξίωση έναντι των Διοργανωτριών Εταιριών. Η ευθύνη των Διοργανωτών περιορίζεται αποκλειστικά και μόνο στη διάθεση των προγραμματισμένων Δώρων, υπό τις προϋποθέσεις που αναφέρθηκαν ανωτέρω. Ειδικά δε ο Διοργανωτής "ΜΟΥΜΟΥΡΗΣ ΣΠΥΡ. ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ" δε φέρει καμία ευθύνη ποινική ή αστική προς οποιονδήποτε νικητή ή τρίτο, για οποιοδήποτε ατύχημα ήθελε συμβεί και/ή ζημία και/ή για οποιαδήποτε σωματική ή άλλη βλάβη ήθελε προκληθεί σε αυτούς σχετιζόμενη άμεσα ή έμμεσα με τα Δώρα, την χρήση των Δώρων ή για οποιαδήποτε άλλη αιτία. Μετά την εκπνοή της Διάρκειας του Προγράμματος και της διανομής των Δώρων κατά τα προαναφερόμενα, κάθε υποχρέωση των Διοργανωτών παύει να υφίσταται, οι οποίοι δεν θα υπέχουν ούτε θα αναλάβουν οποιαδήποτε υποχρέωση έναντι των Συμμετεχόντων.

Ο Διοργανωτής δεν θα ευθύνεται στην περίπτωση που για οποιοδήποτε τεχνικό λόγο είναι προσωρινώς αδύνατη η λήψη και καταχώρηση συμμετοχής στο ηλεκτρονικό σύστημα του ή/και τρίτων που ενεργούν κατ’ εντολή και για λογαριασμό του. Σε κάθε περίπτωση η ευθύνη του Διοργανωτή περιορίζεται σε πράξεις ή παραλείψεις του ίδιου, ή των προσώπων που ενεργούν κατ’ εντολή και για λογαριασμό του, μόνο για δόλο ή βαριά αμέλεια και σε καμία περίπτωση δεν εκτείνεται σε περιπτώσεις ελαφριάς αμέλειας ή ανωτέρας βίας που τυχόν συντρέξουν στο πρόσωπο του Διοργανωτή ή των τρίτων που ενεργούν για λογαριασμό του.

Οι συμμετέχοντες είναι αποκλειστικά υπεύθυνοι για το περιεχόμενο που υποβάλουν ή διανέμουν μέσω του δικτυακού τόπου καθ’ οιονδήποτε τρόπο. Σε καμία περίπτωση η Διοργανώτρια ή οι συνεργάτες της , οι εργαζόμενοί τους οι διευθυντές, οι μέτοχοι ή εκπρόσωποί τους δε μπορούν να θεωρηθούν υπεύθυνοι για ζημίες ή απώλειες οποιουδήποτε είδους (π.χ. άμεση έμμεση, τυχαία, παρεπόμενη, αστική ή ποινική) που προκύπτουν από ενέργειες των χρηστών του δικτυακού τόπου. Οιαδήποτε ζημία προκληθεί στο δικτυακό τόπο ή στο Δίκτυο γενικότερα απορρέουσα από την κακή ή αθέμιτη χρήση των σχετικών υπηρεσιών από τον συμμετέχοντα ανάγεται στη σφαίρα της αποκλειστικής του ευθύνης.

Για οποιαδήποτε ζημιά (θετική ή αποθετική) ή ηθική βλάβη προκληθεί δια της παρούσης ιστοσελίδας, από την ανάρτηση, δημοσίευση ή κοινοποίηση οιουδήποτε περιεχομένου, υπεύθυνος για την αποκατάσταση της είναι αποκλειστικά ο συμμετέχων από την συμμετοχή του οποίου προκλήθηκε η ζημία ή η ηθική βλάβη. Παράλληλα, δε ο συμμετέχων οφείλει να ανορθώσει και τυχόν ζημία που θα υποστεί η Διοργανώτρια εταιρεία ή τρίτος εκ δικής του υπαιτιότητος.

Σε κάθε περίπτωση η Διοργανώτρια εταιρεία διατηρεί κάθε δικαίωμα μονομερούς διαγραφής συμμετέχοντα σε περίπτωση που υποπέσει στην αντίληψή της οποιαδήποτε ενέργεια που θα μπορούσε ενδεχομένως να προκαλέσει ζημία στην ίδια ή σε τρίτον ή να ξεκινήσει δικαστική διένεξη και σε κάθε περίπτωση δικαιούται να προβεί σε οποιαδήποτε ενέργεια κρίνει σκόπιμη προκειμένου να αποφευχθούν τα ανωτέρω αναφερόμενα.

18. Δεν θα γίνονται αποδεκτές, συμμετοχές με περιεχόμενο που προσβάλλει τη δημόσια αιδώ και τα χρηστά ήθη ή παρουσιάζουν ασάφειες ή άλλα τεχνικά ελαττώματα. Επίσης, θα ακυρώνονται συμμετοχές που περιέχουν προσβλητικό της τιμής και αξιοπρέπειας περιεχόμενο έναντι Δημόσιας ή Διοικητικής ή Εκκλησιαστικής Αρχής ή οποιουδήποτε τρίτου), περιεχόμενο υβριστικό, εμπρηστικό, ρατσιστικό, ή αντικείμενο στις κείμενες διατάξεις ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο απρεπές κατά την απόλυτη κρίση του Διοργανωτή.

19. Για οποιαδήποτε διαφορά τυχόν προκύψει από την προωθητική ενέργεια που αποτελεί αντικείμενο του παρόντος αρμόδια δικαστήρια είναι τα δικαστήρια Αθηνών.

20. Οι όροι συμμετοχής έχουν κατατεθεί στο Συμβολαιογράφο Αθηνών Χρήστο Σπανόπουλο (Δερβενίων 42-44, Αθήνα, τηλ. 2103819648). Οποιοσδήποτε συμμετέχων στο Διαγωνισμό ή τρίτος, δικαιούται με έξοδά του να λαμβάνει ακριβές αντίγραφο των παρόντων όρων, όπως αυτοί έχουν κατατεθεί στον ανωτέρω Συμβολαιογράφο.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α – ΔΩΡΑ

Συνολικά 15 νικητές θα κερδίσουν ένα σετ εμπορεύσιμων αντηλιακών προϊόντων όπως ρητά ορίζεται παρακάτω.

Οι 5 πρώτοι νικητές κερδίζουν ένα σετ Αντηλιακών Προϊόντων FREZYDERM που περιλαμβάνει:

- Ένα FREZYDERM Sun Screen Velvet Face SPF 50+

- Ένα FREZYDERM Sun Screen Invisible Spray SPF 50+

-Ένα FREZYDERM Sun Screen Lip Balm SPF 50+

-Ένα FREZYDERM Sea Side Dry Mist SPF 50+

-Ένα FREZYDERM Anti-Thermal Spring Sea Water Mist

-Ένα FREZYDERM Bronze Water Color Mist

- ΈναFREZYDERM After Sun Mousse

Οι 5 επόμενοι νικητές κερδίζουν ένα σετ Αντηλιακών Προϊόντων FREZYDERM που περιλαμβάνει:

- Ένα FREZYDERM Sun Screen Velvet Face SPF 50+

- Ένα FREZYDERM Sun Screen Invisible Spray SPF 50+

-Ένα FREZYDERM Sun Screen Lip Balm SPF 50+

-Ένα FREZYDERM Anti-Thermal Spring Sea Water Mist

Οι 5 τελευταίοι νικητές κερδίζουν ένα σετ Αντηλιακών Προϊόντων FREZYDERM που περιλαμβάνει:

- Ένα FREZYDERM Sun Screen Velvet Face SPF 50+

- Ένα FREZYDERM Sea Side Dry Mist SPF 50+